Privacybeleid Schaakvereniging Almere

1. Introductie

De Schaakvereniging Almere (de “Vereniging“) is de beheerder van de website www.schakenalmere.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging. 

De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens). 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van leden:

 • Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum en school (voor jeugdleden)
 • Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres en Bankrekeningnummer
 • Voor Jeugdtrainers en functionarissen: VOG Status
 • KNSB Bondsnummer en account op websites die wij gebruiken voor toernooien

Deze gegevens verwerken wij voor al onze leden als deze aan ons worden verstrekt. Voor leden onder de 18 verwerken wij deze gegevens ook van de ouder(s)/verzorger(s).

Van bezoekers van onze website verwerken wij uw IP-adres en activiteiten op onze website incl. Internetbrowser en apparaat type

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • uitoefening van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot 
 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • het organiseren van schaakwedstrijden; 
 • het bijhouden van uitslagen en standen; 
 • het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden; 
 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

De persoonsgegevens die u verstrekt worden primair intern gebruikt t.b.v. de ledenadministratie en voor het draaiend houden van de vereniging. Alleen het bestuur van de vereniging en functionarissen die dit voor de uitoefening van hun functie nodig hebben (competitie- en teamleiders, jeugdtrainers, etc.) krijgen toegang hiertoe en krijgen ook alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben. Wie toegang heeft en hoe dit geregeld is, is terug te vinden in ons huishoudelijk reglement.

Uw gegevens worden ook gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten van de vereniging en om u te kunnen benaderen voor mogelijke deelname aan (externe) competitie, toernooien of andere evenementen die relevant zijn voor onze leden.  Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt u zich hiervoor afmelden.

Delen gegevens met externen

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond Schaakbond Groot Amsterdam (“SGA”) en de landelijke schaakbond (“KNSB“). Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB. 

Indien u zich inschrijft voor een externe competitie, toernooi of ander evenement, kan het nodig zijn persoonsgegevens na aanmelding te delen met de organisatie van dit evenement.

Geen commercieel gebruik

De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief uw lidmaatschap of toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Vereniging neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

6. Onze website

De Vereniging gebruikt haar website als communicatiemiddel voor leden en andere geïnteresseerden. Hierbij wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van externe diensten van derden om de privacy van bezoekers te waarborgen.

Via de website worden artikelen en uitslagen gepubliceerd en hierbij worden (met toestemming van betrokkenen) ook namen en evt. foto’s gepubliceerd. Voor jeugdleden geldt dat alleen de voornaam en (indien nodig) één of meerdere letters van de achternaam wordt gebruikt. De Vereniging doet haar uiterste best de privacy van iedereen te waarborgen en bij klachten hierover informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Bij klachten of opmerkingen over informatie op de website kan contact worden opgenomen met de beheerder(s) van de website, e-mail: .

Gebruik van Cookies, of vergelijkbare technieken

De website van de Vereniging gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verwijzingen naar andere websites

De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Vereniging raadt u aan om het privacy beleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen. 

Advertenties op de website van de Vereniging kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies. 

7. Uw privacy rechten


U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie. 

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging, e-mail: .